کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار از دکتر هوشنگ امیراحمدی

کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار از دکتر هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها

1402/7/22 - 10/14/2023

بیشتر بخوانید

کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار از دکتر هوشنگ امیراحمدی

کتاب اقتصاد سیاسی ایران در دوره قاجار از دکتر هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها

بیشتر بخوانید

کتاب جزایر خرد سیاست های کلان از دکتر امیراحمدی

کتاب جزایر خرد سیاست های کلان از دکتر هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها

بیشتر بخوانید

کتاب ابزار های توسعه صنعتی تداوم و گسست از هوشنگ امیراحمدی

کتاب ابزار های توسعه صنعتی تداوم و گسست از هوشنگ امیراحمدی به صورت کامل و بدون حذفیات با تمامی سرفصل ها

بیشتر بخوانید