فایل های صوتی منتشر شده سازمان آبان

abanorg

تئوری توسعه راه رشد غیر سرمایه‌داری چه میگوید؟ بخش دوم با پرفسور هوشنگ امیراحمدی

abanorg

تئوری توسعه راه رشد غیر سرمایه‌داری چه میگوید؟ پرفسور هوشنگ امیراحمدی/ بخش اول

abanorg

درسهای سیاست اقتصادی ژاپن برای ایران. پروفسور هوشنگ امیراحمدی دبیرکل سازمان آبان

abanorg

درسهای سیاست اقتصادی آلمان برای ایران. پرفسور هوشنگ امیراحمدی دبیرکل سازمان آبان

abanorg

چالش های هسته ای شدن ایران ، - مجموعه "به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت سوم- پرفسور هوشنگ امیراحمدی

abanorg

موافقین و مخالفین ایران هسته ای - مجموعه "به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت دوم- پرفسور هوشنگ امیراحمدی

abanorg

به سوی توازن قوا در خاورمیانه" قسمت اول

abanorg

هدف آمریکا در جنگ با نیابتی های جمهوری اسلامی - پروفسور هوشنگ امیراحمدی

abanorg

نقش نیروهای نظامی در آینده ایران_پرفسور هوشنگ امیراحمدی

abanorg

نقدی بر ایده ایران شهری سید جواد طباطبایی. پرفسور هوشنگ امیراحمدی دبیرکل سازمان آبان