19 نوامبر
0

بیانیه آبان

متنی که پیش رو دارید، بیانیه “اتحاد برای ایران نوین” (آبان) است. متعاقب این بیانیه، اساسنامه و مرامنامه آبان عرضه می شوند و به دنبال آنها، طرح مدیریت برای مرح گذار تهیه خواهد شد. در آخرین مرحله برنامه عمل آبان ...

بیشتر بخوانید