بیانیه آبان

متنی که پیش رو دارید، بیانیه “اتحاد برای ایران نوین” (آبان) است. متعاقب این بیانیه، اساسنامه و مرامنامه آبان عرضه می شوند و به دنبال آنها، طرح مدیریت برای مرح

page1image20435840

گذار تهیه خواهد شد. در آخرین مرحله برنامه عمل آبان برای بعد از گذار تقدیم می- گردد. سازمان آبان با تفرقه میان ایرانیان به هر دلیلی مخالف است و در جهت اتحاد آنها فعالیت خواهد کرد. آبان یک تشکل سیاسی-اجتماعی بر مبنای ایده “ملت گرائی” است. هدف آبان، سازمان دادن ایرانیان داخل و خارج کشور دور این ایده، به منظور ساختن یک ایران نوین است. استقلال سیاسی، مالی و تشکلاتی آبان از دولتهای خارجی یک اصل غیر قابل تغییر است، همچنان که پاسداری از تمامیت ارضی کشور، یگانگی ملت ایران، زبان ملی کشور و عدالت میان ایرانیان نیز از اصول تغییر ناپذیر آبانیان ملتگرا

است.